Menu
0
Categorieën
Zoeken
Winkelmandje
 

Algemene voorwaarden Damen CNC B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen DamenCNC en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DamenCNC bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van DamenCNC zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door DamenCNC is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door DamenCNC zijn bevestigd.
3. DamenCNC heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor DamenCNC tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van DamenCNC automatisch voor nabestellingen.
5. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens DamenCNC.

Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door DamenCNC is overeengekomen - het moment (naar keuze van DamenCNC) waarop DamenCNC de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3. Indien de wederpartij DamenCNC niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door DamenCNC is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is DamenCNC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4a. herroepingsrecht (annulering) door consumenten
1. In geval van (consumenten)koop op afstand, zoals bedoeld in Boek 7 afdeling 9A BW, heeft de koper/consument vaak bijzondere wettelijke rechten, voor welk geval dit artikel geldt. Het betreffende wettelijk recht is kort gezegd in veel gevallen van toepassing wanneer een consument bijvoorbeeld een bepaalde zaak via internet bij DamenCNC koopt.
2. In geval van (consumenten)koop op afstand heeft de koper/consument tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het wettelijke recht om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft dient de ontbinding schriftelijk te geschieden en onder vermelding van het ordernummer.
3. Tenzij anders overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft dient de koper, als hij gebruik maakt van het recht tot ontbinding, de gekochte zaak zonder nadere sommatie uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding aan DamenCNC te retourneren, met inachtneming van het volgende:
- compleet, onbeschadigd en ongebruikt;
- inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen;
- inclusief een kopie van de factuur van DamenCNC.
4. Retourzending geschiedt door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van DamenCNC wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
5. In geval van ontbinding, zoals bedoeld in lid 2, kan DamenCNC, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
6. Tenzij de gekochte en geleverde zaak nog niet of niet correct door DamenCNC retour is ontvangen of de wet dwingend anders voorschrijft, zal de door de koper betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding door DamenCNC worden terugbetaald.
7. Tenzij anders overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft, heeft DamenCNC in geval van ontbinding, zoals bedoeld in lid 2, het recht om eventuele schade terzake van de geretourneerde zaak, al dan niet wegens het overtreden van de voorschriften van lid 3, te verrekenen met de terug te betalen koopprijs, onverminderd het recht van DamenCNC meerdere, volledige schade op de koper te verhalen.
8. Het herroepingsrecht geldt tenzij in geval van:
- Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
- Electronica modules;
- Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;
- Vervangende/reserve onderdelen (spare parts);
- OP=OP producten;
- Producten waarvan DamenCNC uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 4b. herroepingsrecht (annulering) door zakelijke klanten
1. Zakelijke kopers (niet consumenten) hebben na de totstandkoming van de overeenkomst tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat DamenCNC te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
2. De voorwaarden die DamenCNC stelt bij annulering ná verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
- Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van DamenCNC.
- De retourzending geschiedt ten allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van DamenCNC wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
3. Kosten en schades die voor DamenCNC gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
- Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
- Electronica modules;
- Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;
- Vervangende/reserve onderdelen (spare parts);
- OP=OP producten;
- Producten waarvan DamenCNC uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd
1. Door DamenCNC opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij DamenCNC schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De door DamenCNC opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. Het is DamenCNC toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is DamenCNC bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is DamenCNC er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door DamenCNC bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door DamenCNC een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding
1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door DamenCNC ontbonden worden in de volgende gevallen:
• indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan DamenCNC omstandigheden ter kennis komen die DamenCNC goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien DamenCNC de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
• in genoemde gevallen is DamenCNC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van DamenCNC schadevergoeding te vorderen.
2. In geval van ontbinding door DamenCNC is de wederpartij jegens DamenCNC schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van DamenCNC om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.
3. Lid 2 van dit artikel geldt niet voor consumenten voor wie de termijn waarbinnen het herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 4a, kan worden uitgeoefend, nog niet is verstreken.

Artikel 9. Garantie
1. De wederpartij heeft jegens DamenCNC enkel recht op garantie indien en voor zover aan DamenCNC (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van DamenCNC of de fabrikant, behoudens voor zover
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is DamenCNC niet gehouden.
2. De wederpartij heeft jegens DamenCNC enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens DamenCNC heeft voldaan.
3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door DamenCNC geleverde zaken blijven het eigendom van DamenCNC totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met DamenCNC gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door DamenCNC geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DamenCNC dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin DamenCNC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DamenCNC zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht DamenCNC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan DamenCNC te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt DamenCNC geacht correct geleverd te hebben
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt DamenCNC klachten niet in behandeling. DamenCNC heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door DamenCNC aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan DamenCNC te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door DamenCNC geschiedt niet aan huis.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan DamenCNC worden geretourneerd.
6. De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van DamenCNC of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door DamenCNC afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
• in Euro
• exclusief BTW
• exclusief verzend- of transportkosten
• af fabriek/bedrijf
2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
3. Indien DamenCNC met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is DamenCNC niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien DamenCNC kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens DamenCNC.

Artikel 14. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door DamenCNC aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. DamenCNC heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van DamenCNC en de verplichtingen van de wederpartij jegens DamenCNC onmiddellijk door DamenCNC opeisbaar zijn.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van DamenCNC.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. DamenCNC is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van DamenCNC of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van DamenCNC is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van DamenCNC in een onderhevig geval aan DamenCNC uitkeert.
Het huidige verzekerde bedrag per incident bedraagt € 2.500.000,-
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en DamenCNC aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van DamenCNC beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In geen geval is DamenCNC aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
5. De wederpartij vrijwaart DamenCNC voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Machine Veiligheid
1. DamenCNC verkoopt onderdelen voor de machinebouw. DamenCNC is niet eindverantwoordelijk voor de machineveiligheid en overeenkomst met de wettelijke eisen (CE) die aan de machine gesteld worden. De constructeur(instantie/persoon verantwoordlijk voor de eind assemblage en in gebruik name van de machine) van de machine(apparaat) blijft ten alle tijde verantwoordelijk dat deze voldoet aan de gestelde wettelijkeeisen.
2. Artikel 16.1 is niet van toepassing indien DamenCNC een volledige machine levert en schriftelijke met de klant is overeengekomen dat DamenCNC zal zorgen dat de machine aan de wettelijke eisen voldoet.
3. De kosten verbonden aan eventuele gevolg schade die ontstaat aan personeel danwel materiaal door het niet voldoen aan de machine veiligheid eisen is een geen geval voor rekening van DamenCNC.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DamenCNC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DamenCNC niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van DamenCNC en werkstakingen in het bedrijf van DamenCNC daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DamenCNC opgeschort. Gedurende overmacht heeft DamenCNC altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor DamenCNC tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop DamenCNC haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – na inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het herroepingsrecht voor consumenten, zoals bedoeld in artikel 4a.
4. Indien DamenCNC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechter in de woonplaats van DamenCNC is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft DamenCNC het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.